„Minden évszázadban kísérletet tesznek arra, hogy megmutassák a világnak: az okkultizmus nem üres babona.
Ha az ajtó egy kissé nyitva marad, minden új évszázad még szélesebbre tárja. Megérett az idő egy komolyabb tudásra, mint ami megengedett a számunkra, mely még most is nagyon korlátozott.” (Titkos Tanítás)


petrov_eletfa.pngKitört Magyarországon (is) a Grabovoj-Petrov féle új tudat technológialáz, ami akár egyfajta tudományként is felfogható, mely a „Titokzatos orosz gyógymódok”-at és „A tudat új technológiái”-t hivatott megismertetni az emberiséggel.
Ez egy forradalmian új világszemléletnek hitt információs rendszer, melynek alapelve az, hogy Istennek mindannyian a teremtő társai vagyunk, kollektív és egyéni tudatunkkal bármit meg tudunk teremteni, azaz életünk minden eseményét képesek vagyunk kedvünk szerint irányítani.

Tény, hogy valóban Isten teremtőtársai vagyunk, hiszen gondolatainkkal, érzéseinkkel és cselekedeteinkkel mindent mi hozunk létre, ami körülvesz bennünket. Az emberek teremtik meg a jót és a rosszat, a szépet és csúnyát, a háborút és békét és mindent, ami a Földön van. A valóság, amelyben élünk (csak hisszük, hogy ez a valóság) nem van, hanem létrejön – egyénileg és közösen hozzuk létre (létrehoz = életre hoz).

OROSZORSZÁG NAGYSÁGA
Nemcsak területileg nagy, de szellemiségben is haladott országnak számít, bár ezt a kapitalista társadalom minden erővel igyekszik cáfolni és megakadályozni.
Néhány példa arra, hogy milyen kiemelkedően nagy szellemi tanítókat ad/adott Oroszország a világnak:

Mostanában három orosz férfi munkássága keltette fel a spirituális gondolkodók egy részének érdeklődését.
grabovoj.jpgGrigorij Grabovoj Petrovics
a matematika, fizika, alkalmazott mechanika és az orvostudomány doktora, valamint akadémikus, akinek tanítása központjában az egyetemes, örök fejlődés áll. Nevéhez olyan új tudati technológiák, alternatív gyógymódok fűződnek, amelyek az ember egyéni tudatának és a kollektív tudat fejlesztéséhez járulnak hozzá. Idetartozik az életesemények irányítása, sejt-, és szervregeneráció módszerek, amelyeket többek közt számsorok használata, illetve
a geometriai formákkal végzett munka jelenti.
A technológia lényege az, hogy a számokra (számsorokra) való koncentrálás és azok vibrációs rezgése bekapcsolja az egyént az Isteni éntudatba.

petrov.jpgArkagyij Petrov
filozófus, az Életfa tudásrendszerének kifejlesztője.
Petrov szerint különböző gyakorlatokat alkalmazva a szervezet biofizikáját és biokémiáját meg lehet változtatni, s hogy ezt bizonyítsa, olyan egyedi technológiát és módszert fejlesztett ki, amely visszaállítja az egészséget, regenerálja a szerveket és szöveteket. A filozófus a Teremtő Hét Sugár alkalmazásával szintén embertársai Isteni éntudatba való bekapcsolódását segíti elő.

arepjev.jpgIgor Arepjev
látnoki képességű tudós Grabovoj és Petrov tanítványa, aki mindhármuk nevében megírja a Jövő Bibliáját az elkövetkező szövetséget, ami az emberiségnek a Teremtővel való szövetségéről szól. A Bibliáknak semmi közük a jelenlegi keresztény egyház által használt könyvhöz. Ezek remélhetőleg hazugságmentesek, melyben Isten minden gyermeke és teremtménye iránt szeretetét és támogatását fejezi ki.  Arepjev elvonultan él, nem jelenik meg a nyilvánosság előtt és nem tart előadásokat.

Ez mind nagyon szép és jó dolog, ám a bioinformációs technológia sikeres használatához elengedhetetlen az akarat, a tudás és a hit.
Az akarat alatt az Isteni Akaratra gondolok és nem a személyiség akaratosságára.
A tudás pedig az Isteni princípiumok (alapelvek) és minőségek megértését jelenti, nem pedig a könyvekből gondolkodás nélkül olvasottakat.
Na és ott van a bölcsesség, ami a lélek összefoglaló tudásának a mindentudása, s nem egyenlő a személyiség okoskodásával.
A hit elengedhetetlen, ám tiszta tudás/értelem nélkül csupán csak vakhit van belőle.
Vajon hány ember írja fel a kezére és a számítógép monitorára az 5197148 számsort úgy, hogy minden körülmények között elhiszi, hogy „minden lehetséges”?
Na és hányan gazdagodnak meg a 4148188 és a 938199 számsorok pénztárcába való beírásától?
Kinek működik és hogyan, vagy kinek nem működik és miért ez a technológia?
Tanulmányoztam egy kicsit a Grabovoj-Petrov féle technológia-rendszert és látom, hogy igen gyakori kifejezésként használják a „tudat, tudás, valóság, Szellem, Lélek és Isten/Teremtő” szavakat.
A kérdés csak az, hogy a tanítványok közül hányan értik és élik meg azt, amit tanulnak, majd tanítanak?
A tapasztalatom az, hogy sajnos még mindig nagyon kevesek értik, amit beszélnek.
Minden Istennel és a tudattal kapcsolatos kérdésre a leglogikusabban a teozófia tanítások válaszolnak.
(Megjegyezni kívánom, hogy nem vagyok tagja a Teozófiai Társaságnak, tehát semmilyen érdekeltség nem fűz e közösséghez! Csupán azért ajánlom a teozófia tanításokat, mert minden vallás alapja ez, és olyan egyetemes igazságokat tartalmaz, amelyek az egész emberiségre és az egész mindenségre vonatkoznak. Egyébként a Grabovoj-Petrov féle új tudattechnológiának a kulcsa is ebben "rejlik"!)

allergia_lelki_okai.jpg
TEOZÓFIA
Évek óta tanulmányozom ezt a tudományt. Nem könnyű a nyelvezete és ahhoz, hogy megértsük nem elég csak olvasni a könyveket, a leírtakon való gondolkodás elengedhetetlen a megértéshez.
Most nem a teozófia alapelveit akarom ismertetni (akiket bővebben érdekel, azok számára bármikor elérhető a társaság hivatalos weblapja, vagy megvásárolhatók a kiadványai), hanem – holisztikus gondolkodásmóddal – néhány érdekes azonosságra szeretném felhívni a tanulmányozó ember figyelmét.
A Teozófia Társulat megalakulásakor volt három igen fontos ember, akiket „Nagy Teozófia Tanítókként” nevez és tisztel a világ. Mit tesz Isten ez a három személy szintén orosz származású csakúgy, mint Grabovoj, Petrov és Arepjev.
Akikről pontosan szó van:
blavatsky.jpgHELENA PETROVNA BLAVATSKY (1831-1891)
Pszichikus képességei, tisztánlátása már gyermekkorától fogva megmutatkozott.
A Teozófiai Társulat egyik oszlopos alapító tagja. Az okkult tudományok terén Blavatsky a mai napig legendának számít, és nagy tisztelet övezi munkásságát.
Több írásos munkája van, melyek közül most csak a „Titkos Tanítás”-t emelem ki.

Az okkultista asszony életének legfőbb műve ez, ami egy olyan értekezés, amiről a legtöbbet lehet hallani, azonban kevesen ismerik és még kevesebben értik. A mű valódi szerzői a Fehér Testvériség Mesterei, akik összefoglalták az anyagot majd Blavatskynak benyomásokon keresztül átadták, amit ő írásba foglalt. Már a könyv címe is sokat mondó, hiszen egyfajta titkos tanról szól, ezért van a nehéz (nehezen érthető) nyelvezete.
A Titkos Tanítás nem kezdőknek való, megértése komoly spirituális előtanulmányokat igényel.
Blavatsky asszony munkássága során az évezredek által elveszett Ősi Bölcsesség (Isteni Bölcsességnek is nevezik) egy részét visszahozta és átadta a világnak, majd ezekből az ismeretekből alakult ki a XX. és XXI. század okkultizmusa, valamint számtalan ezoterikus irányzat.
rerich.jpgNYIKOLAJ KONSZTANTYINOVICS RERIH (1874-1947)
Elsősorban festőművész, de igazgatóként is munkálkodott a Művészeket Ösztönző Társaság iskolájában. A társaság átszervezésén dolgozott, meg akarta az intézményt védeni az akadémikus középszerűségtől, amelyekben az évek óta vegetált. Új módszereket és rendszert szervezett be a művészeti oktatásba, lehetőséget biztosított az előadóknak a tanítási program szabad kiválasztására.
A béke követe volt, ennek tekintetében egyik fő eszménye, a népek együttműködése a kultúra talaján.
Rerih megérzéseit szimbolikusan vásznain festette meg. Festészete mindennél erősebben nyilvánítja ki a művész lelki nagyságát és hatalmas küldetésének biztos tudatát. Szellemi-lelki útkereséséről verseiben is lehet olvasni.
Munkássága során – mint mindegyik teozófus tanító – ráirányítja a figyelmet a lélekre, s ez által igyekszik rádöbbenteni az embert saját szellemiségére.
rerich_jelena.jpgJELENA IVANOVNA RERIH
(Jelena Ivanovna Saposnyikova 1879 –1955)
Rerih felesége, egymás ikerlángjai.
Egyik fő erénye az igazság és a részvét érzése az emberek iránt. Ő is megérzett előre eseményeket, melyek később beteljesültek.
A világegyetem lenyűgöző szépségét tanította. Tanulmányozta a filozófiát és összeállított egy könyvet titkos apokrifekből. Művei előkészítették az olvasót az „Élő Etika” gondolataira, amely tanítások összefoglalása.
Az „Élő Etika” alapgondolata, hogy közeleg az idő, amikor a lélek átveszi az irányítást az intellektustól. Az emberiség széles rétegeit megérintik a magasabb világok, ezáltal a lélek folyamatosan fejlődik, s a tökéletesedésre törekszik.
„A leglényegesebb feladat, ami az emberiség előtt áll: szintetizálni a szellemit és az anyagit, egyénit és univerzálist, magánt és közösségit.”
Az „Élő Etika” a szívhez szól. A tanítás középpontjában az ember áll, azaz a személy etikai fejlődése és a földi és kozmikus rendeltetésének megértése. Tulajdonképpen az evolúcióról van szó, hogy az emberiség fő célja a tökéletesedés. A tanítás a mindennek a fejlődését hangoztatja, hiszen minden az Abszolút része.
Jelena megteremtette a hidat (ősi keleti bölcselet és a modern nyugati gondolatok) spiritualitás és a tudomány között, ez által az ember megtanulja uralni életét és hozzájárul a közjó megteremtéséhez.

ÖSSZEGEZVE:
A Gravoboj-Petrov-Arepjev trió és a fent említett három nagy teozófus tanító munkássága között több hasonlóságot vélek felfedezni.
Blavatskyék tanításaikkal ma is az Isteni és kozmikus princípiumok megértéséhez nyújtanak segítséget a kereső ember számára.
Grabovojék e Teremtői princípiumokat alkalmazva bizonyítják az elvek igazságát és az új tudat technológiájukkal – folytatva és megvalósítva a Rerih házaspár törekvéseit – új oktatási rendszert hoznak létre, valamint a világbékére és a népek együttműködésére is nagy hangsúlyt fektetnek.
Egy másik nagy teozófia tanító Ernest Wood a Hét Teremtő Sugár című írásában részletesen bemutatja Isten kiáradásának és teremtésének hét fő aspektusát.
A Petrov Életfa tudásrendszerének alapja e hét sugár ismerete és alkalmazása.
Azt azonban tudnunk kell, hogy a sugarakkal kapcsolatos ismeret csak azoknak való, akik már elindultak az önismeret útján és van tiszta tudásuk, bölcsességük és eszményképük. A Teremtő Hét Sugárral kapcsolatos információk még nem érhetők el teljességgel a mai ember számára, mégis mindannyiunk rendelkezésére áll csupán fel kell hozzá nőni.
Amíg nem értjük meg a tudat, öntudat, Isten, Szellem-Lélek-Test/Anyag fogalmát és nem éljük meg ezek valóságát, addig sem a Grabovoj vagy Petrov féle, sem pedig más egyéb „csodatechnológia” nem képes a mai emberből istenembert varázsolni, az egységtudatot (ahogy Grabovojék nevezik: kollektív tudat) pedig pláne nem tudjuk felülírni.
Minden tanítás, tudattechnológia tudatszint függő és az egyén befogadóképességéhez mérten alkalmazható.
Mivel az ember individuum (egyéni), ezért az út mindenkinek egyszemélyes és személyre szabott (egyedi)!
A különböző tanítások, energetikai módszerek, technológiák csak irányt mutatnak a kereső ember számára és egy lehetőséget, hogy így is el lehet jutni a Teremtőhöz.
Jelenleg több mint 7 milliárd út visz Istenhez és mindenki maga tapossa ki a saját ösvényét. Járt út nincsen! Minden ember maga fejleszti ki a saját technológiáját, aminek a végállomása az a bizonyos TUDAT, azaz Isten (Istentudat).
Egyre többen keresik Istent, ami nagyon jó, csupán az a gond, hogy valójában azt sem tudják, hogy kit/mit keresnek és mindemellett még rossz helyen is keresik. A mai ember a Teremtőt magán kívül gondolja és vagy jutalmat osztogatónak, vagy pedig büntetés végrehajtónak képzeli el.
Petrov gyakran idézi a híres mondást: „Ember, ismerd meg Önmagad!”
Az önismeret Isten és a világismeretét jelenti, következésképpen Isten és a világ ismerete önmagunkhoz vezet.
Az idézet így folytatódik: „Ismerd meg önmagad, és minden kérdésre választ, minden problémádra megoldást találsz. Kérdéseidre választ nem önmagadon kívül kell keresned, hanem önmagadban. Ha önmagad megismered, az egész univerzumot megismered, mert annak a mintájára jöttél létre.”

Ahogy már említettem a teozófia nem a könnyen értelmezhető tudományok közé tartozik, ám mégis a legérthetőbben és a leglogikusabban magyarázza el az ősi bölcsességet (Isteni Bölcsességet). Megtudhatjuk és megérthetjük belőle Isten princípiumait, megnyilvánulásának (teremtésének) mikéntjét, okát és szándékát, valamint megismerhetjük a Nagy Fehér Testvériség néven emlegetett szellemi közösséget, amely az ősi bölcsesség tanítása szerint a Föld egészének – benne az emberiségnek – szellemi fejlődését segíti és irányítja (Felemelkedett Mesterek, Karma Urai stb.)
Oroszországban az egységtudat egyre jobban erősödik, és úgy látom, hogy a Grabovoj trió az emberiség anyagba ragadt tudatának robbantására, megsemmisítésére készül, ami hatalmas változást jelent a Föld lakosságára nézve.

Ajánlott linkek:
http://www.teozofia.hu/index.php?tartalom=16
http://www.teozofia.hu/index.php?fent=HPB
http://www.teozofia.hu/index.php?fent=NR
http://www.teozofia.hu/index.php?fent=HR

Szerző: Kevamaria  2014.12.17. 15:18 7 komment

Címkék: gondolatébresztő tudat bioenergetika teozófia holisztikus filozófia Teremtő Hét Sugár Arepjev Grabovoj számsorok Petrov Életfa

A bejegyzés trackback címe:

https://logoszvilag.blog.hu/api/trackback/id/tr906991117

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kela-bá 2015.01.03. 09:10:21

Bizony - bizony van min elgondolkodni. Érdekes írás.

Egy_Ember 2015.03.03. 08:42:58

Kedves Szerző okkult léttársak a Krisztusban !

Nagyon örülök hogy egyre több olyan információ "válik" láthatóvá mostani korunban / fejlődési szakaszunkban ezen a Földön is amelyek mint "tudattágítási" kísérletek jelennek meg a köztudatban. A fentebb leírtakról mindenki meg tud győződni illetve tanulmányozni tudja az idézett írásokat valamint megfelelő megértéshez juthat ( és nemcsak az akinek "szeme van a látásra és / vagy füle a hallásra" ) .
Pár dologgal szeretném kiegészíteni előrebocsátva hogy nem vagyok egyik szellemi irányzat kizárólagos követője inkább amolyan szabadgondolkodónak tartom magamat ( persze vannak áramlatok amiket hozzám közelebb állónak érzek ) . Általánosságban véve tudni érdemes hogy "nincs új a Nap alatt" és mégis minden új a Nap alatt ... Mire gondolok itt ? Konkrétan arra hogy valójában nincsen semmiféle új tudás technológia illetve bölcsesség amit már ne ismernénk csak legfeljebb elfelejtettünk és minden korban az úgynevezett ősi Bölcsesség "öltözik" be valamilyen formába az adott korszak fejlődési szintjéhez és irányvonalához igazodva . A teozófia irányvonallal kapcsolatban nagy szívfájdalmamra kimaradt a felsorolásból Rudof Steiner neve akit így utólagosan is - az ő "tanait" nem ismerő pláne nem is értő - az emberiség nagy tanítójaként tartanak számon különféle ezoterikus berkeken belül .Vele kapcsolatban említeném meg aki kevésbé ismeri munkásságát hogy az úgynevezett szellemtudomány irányvonalának "megalkotója" és BLAVATSKY tanítványa .Sokan az ő idejében sem szerették inkább fantasztának titulálták . Korát szellemileg messzemenően megelőzte . Én egy meg nem értett zseninek titulálnám ha szabad ilyen fogalommal felruháznom őt. Szóval vele összefüggésben említeném meg hogy valóban - ezt tapasztalom - hogy a mai ezoterikusok sok alapfogalommal nincsenek tisztában illetve - ahogy kitűnik nekem - egyszerűen "elsötétülnek" mikor bizonyos konkrét fogalomról illetve összefüggésekről beszélnek ami egyértelmű jele annak hogy nem értik illetve nem látják át teljességében a mögöttes jelentéseket / összefüggéseket amivel jelenkorunk ezoterikus / spirituális keresőit tudattalanul is tévútra vezethetik . Az ember az intellektusát ( értelmét ) nem véletlenül "kapta " ! Ugyanis aki a megfelelő objektivitással / ítélőképességgel rendelkezik az a legmagasabb igazságokról illetve bölcsességekről is meg tud győződni anélkül hogy bizonyos extra képességei lennének hozzá . Hiszen Isten mindenhatósága révén benne van mindenben . Így legyen a létező bármilyen tudatfokon számára a megismerhetőséget a vele való Egységet biztosítja is. Az már egy másik kérdés hogy az abszolút igazsághoz képest egy kevésbé tudatos és tudatfejlődésben már messzire jutott létező mennyit és milyen minőségben tud "magáévá" tenni . Konkrét fogalmak talaján állva például a test / lélek / szellem fogalmak terén. Jó lenne már végre ha sok "marhaságot" - amivel íróik mind magukat mind pedig az ezoterikus / spirituális úton járókat is lejáratják - egyszerűen nem engednének kiadni . Gondolok itt elsősorban az angolszász írók " műveire " akik köztudottam még nem hordozzák azt a bölcsességet kultúrájukban amit majdan hordozni fognak . Mindamellett mindenki természetesen olyan szerzőkhöz / tudásanyaghoz fog eljutni amihez egyáltalán el tud jutni ... Véleményem szerint magával az Isten fogalmával kellene közös nevezőre jutni illetve az ismert "alapbölcsességekből" megfelelő - intellektus számára is követhetően - objektív valóságnak megfelelő következtetésekhez jutni . Az embernek is - mind a többi létezőnek - ugyanis szabad akarata van arra nézve hogy mit fogad el igazságnak és mit nem . Lehet olyan meggyőződése ahol az intellektus vezető szerepét ismeri el a lélekkel szemben . Mind minden a létben az intellektus is "eljátssza" a maga szerepét a megfelelő fejlődési periódusban . Tudomásul venni csak azt érdemes ezzel összefüggésben hogy van "jobb" megismerési eszköz még ha az az eszköz az átlagember számára nem is létezik . De szerencsére attól még hogy esetleg tagadja és nem ismeri attól még van . Mert ugye tagadni is csak azt lehet ami van ! Máskülönben - "józan" ésszel is belátható - hogy a kérdés máskülönben okafogyottá válik .
Egyenlőre köszönöm annak aki időt és energiát szánt mindezek elolvasására és remélem sikerült néhány tudattágításra alkalmas gondolatmenetet is elhelyeznem a sorok között / "mögött" !

Isten veletek és bennünk VAN !

Kevamaria · http://www.logoszvilag.hu 2015.03.03. 09:10:25

@Egy_Ember: Kedves Testvérem!
Köszönöm szépen az igen tartalmas hozzászólásodat!
Rudolf Steinerről azért nem írtam itt, mert ő nem orosz származású. Ez az írásom csak az orosz teozófusokra van "kihegyezve".
Élvezettel olvastam a hozzászólásodat, mert látom, hogy érted is, amit írsz és igazán megfontolásra érdemes gondolatmenetnek tartom.
Legyen áldott és szép életed!

Egy_Ember 2015.03.03. 20:40:27

@Kevamaria: Áldott legyen ki fényt próbál hozni a sötétségbe mert az Krisztusnak mondatik !

Mindenekelőtt köszönöm a helyreigazítást és a lehetőséget .

Remélem sok elvetett fénymag fog gyorsan termést hozni sokakban mégha a Magvető ritkán is arat ( mégis mindig arat ) .

MI vagyunk az áldás !

Jumi Korovjov 2016.02.24. 08:55:05

Kedves Szerző!

Szakdolgozatom bevezetőjéhez kiemelt jelentőséggel bírna, a fent idézett - a Delphoi Jósda faláról származó felirat, azonban szükségem lenne egy hiteles forrásra... Lehet tudni bármit az eredeti szövegről, vagy hogy ez milyen fordítás vagy báármi? a Meditáció a témám, melyet a szenvedélybetegségből való felépüléssel próbálok összekapcsolni. Gnóti Szeauton - Ismer meg Önmagad - görögül, megpróbálok rákeresni, de gondoltma, beírok ide is, hátha, eddig az interneten sajnos nem találtam hiteles forrást. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!! Üdvözlettel: Orsi

Kevamaria · http://www.logoszvilag.hu 2016.02.24. 09:06:11

@Jumi Korovjov: Kedves Orsi!
Nem tudom, hogy Ön mit tart hiteles forrásnak?
Ha a neten a keresőbe beírja, hogy "delphoi jósda", akkor nagyon sok oldal közül lehet válogatni.
De pl. én ebben a könyvben is olvastam róla: Csiffáry Tamás Mitológiai Lexikon
Remélem tudtam segíteni!
Üdvözlettel: Éva

Ella Lavand 2017.04.11. 06:19:13

Kedves Szerző!
Annyit írnék kiegészítésként, hogy a teozófusok, élükön Blavatsky-val tudásukat a Védák könyveiből vették át. Minden vallás alapja a Védák.